In ‘n neutedop

Paarl-Vallei Gemeente poog om ‘n familie-, gemeenskaps- en sendelingkerk te wees!

Hier is in ‘n neutedop die aktiwiteite van ons gemeente vir die jaar.

   1. Ons gemeente se belydenis
    God seën ons om ‘n seën te wees vir ander. Van die Paarl tot aan die uithoeke van die wêreld want ons is die liggaam van Christus
    Ons is vrygemaak om nuut te lewe. Ons loop waar Jesus lei
    Hy lei ons deur sy Woord en sy Gees. Ons is almal kinders van die Vader. Ons leef in liefde saam. Ons versorg mekaar
    Ons doen wat reg is
    Ons gee saam vir ander om
    Ons deel graag die Goeie Nuus
    Saam laat ons die koninkryk kom.
   2. Ons eredienste
    Dis die ruimtes wat ons skep om God te ontmoet en ons geloof saam te vier. Daar is 2 eredienste per week:
    Sondae: 09h00 Oggenderediens 09:00 Kinderdiens vir Graad R-6 in die kleinsaaltjie
   3. Ons feesvieringe. Ons vier as gemeente Paas-, Pinkster-, Koninkryk-, Hervormings- en Kersfees as gemeente met drama’s en sang. Sien kalender vir die datums en tye.
   4. Ons kategese-onderrig
    Die Graad R-6’ e se onderrig vind net na die kinderdiens plaas vir 50 minute nadat die kerk verdaag het. Dit staan bekend as Spoortrappers
    Reisgesprekke vir die Graad 7-11’s se kategese vind na die oggenderediens plaas tot 11h00.
   5. Dope: Enige Sondag is vir ons ‘n doopsondag. Kontak u leraar in hierdie verband. Kyk gerus onder dope vir die nodige vorms en inligting.
   6. Ons sendingondersteuning:  Die gemeente is betrokke by die sendingwerk van 20 sendelinge regoor die wêreld. Van Suid-Afrika, Afrika tot in Indië, Thailand, Burma en Iran & Brussels. Ons befonds die projek deur ‘n geloofsoffer wat na die Pinkster-sendingweek opgeneem word . Petré Theart is die diensleier – 0825745438
   7. Rekeningbesondehede is as volg:
    NG Kerk Paarl-Vallei ABSA PAARL
    Takkode internet inbetaling 632005
    Spaarrekening nr 9139565322
   8. Kerkraad
    Die gemeente word bestuur deur die kerkraad wat bestaan uit  ouderlinge en leraars, meestal die diensleiers van die verskillende diensgroepe. Die kerkraad vergader kwartaalliks. Die voorsitter is Johan Nortjé en onder-voorsitter Hardus Hamman.
   9. Dankoffers
    Die kerkraad bestuur die begroting volgens die visie van ons gemeente. Ons werk op die beginsel dat ons uit dankbaarheid gee wat die gemeente benodig vir die uitleef van die visie. Dit is lidmate se voorreg om dankoffer te bring na die eredienste.  Internetbetalings kan gemaak word of ‘n debietorder kan gereël word.
    Rekeningbesonderhede is as volg:
    NG Kerk Paarl-Vallei ABSA PAARL
    Takkode internet inbetaling 632005
    Tjekrekening nr 0400580049
    Daar is ook 3 spesiale dankoffers wat gegee word saam met die Paas, Koninkryks- en Kersfees. Sien datums op die kalender.
   10. Ons webwerf: www.paarlvalleigemeente.co.za