In ‘n neutedop

Paarl-Vallei Gemeente poog om ‘n familie-, gemeenskaps- en sendelingkerk te wees!

Hier is in ‘n neutedop die aktiwiteite van ons gemeente vir die jaar.

  1. Ons gemeente se belydenis
   God seën ons om ‘n seën te wees vir ander. Van die Paarl tot aan die uithoeke van die wêreld want ons is die liggaam van Christus
   Ons is vrygemaak om nuut te lewe. Ons loop waar Jesus lei
   Hy lei ons deur sy Woord en sy Gees. Ons is almal kinders van die Vader. Ons leef in liefde saam. Ons versorg mekaar
   Ons doen wat reg is
   Ons gee saam vir ander om
   Ons deel graag die Goeie Nuus
   Saam laat ons die koninkryk kom.
  2. Ons eredienste
   Dis die ruimtes wat ons skep om God te ontmoet en ons geloof saam te vier. Daar is 3 eredienste per week:
   Sondae: 09h00 Oggenderediens 09:00 Kinderdiens vir Graad 0-6 in die kleinsaaltjie
   Woensdae: 18:00 Irenie-stilworddiens in die gebedskamer.
  3. Ons feesvieringe. Ons vier as gemeente Paas-, Pinkster-, Koninkryk-, Hervormings- en Kersfees as gemeente met drama’s en sang. Sien kalender vir die datums en tye.
  4. Ons kategese-onderrig
   Die Graad 2-6’sse se onderrig vind net na die kinderdiens plaas vir 50 minute nadat die kerk verdaag het. Dit staan bekend as Kidz2014. ALTA van Eden is die leierkategeet – 0761912088
   Die Graad 7-11’s se kategese vind na die oggenderediens plaas tot 11h00. Dit staan hierdie jaar bekend Facebook-groepe. Dirk van Rooyen is die leierkategeet – 0823438081
  5. Ons Geloofsfamilies
   Daar is tans 12 gfams wat weekliks of 2-weekliks bymekaar kom. Skakel gerus vir Kobus du Plessis of ‘n leraar indien u belangstel om in te skakel.
  6. Ons gesinsuitstappies
   Ons reël 2-3 gesinsuitstappies wat op
   Sondagmiddae plaasvind.
   29 Januarie stap ons Tafelberg uit
   13 Februarie stap en swem ons die Kromrivierpoele by die tonnel.
  7. Dope: Enige Sondag is vir ons ‘n doopsondag. Kontak u leraar in hierdie verband. Kyk gerus onder dope vir die nodige vorms en inligting.
  8. Huwelikskamp: Volgens die Imago-model word ‘n huwelikskamp gehou. Die datum sal deurgegee word.
  9. Ons kategesekampe
   Ons glo dat die pad na ‘n kind se hart deur pret loop. Daarom poog ons om ook op kreatiewe wyses saam te leer oor die lewe en geloof.
   • Laerskool-dagkamp
   • Belydenisklas 1 24-26 Februarie
   • Belydenisklasuitreik na Botwana:
   4-11 Oktober
  10. Ons sendingondersteuning
   Die gemeente is betrokke by die sendingwerk van 20 sendelinge regoor die wêreld. Van Suid-Afrika, Afrika tot in Indië, Thailand, Burma en Iran & Brussels. Ons befonds die projek deur ‘n geloofsoffer wat na die Pinkster-sendingweek opgeneem word . Petré Theart is die diensleier – 0825745438
   Rekeningbesondehede is as volg:
   NG Kerk Paarl-Vallei ABSA PAARL
   Takkode internet inbetaling 632005
   Spaarrekening nr 9139565322
  11. Bediening van Seniorlidmate. Die GVM kom maandeliks bymekaar. Kontak vir Marita le Roux – 021 8726870 of Nancy Nel 0820067.
  12. Kerkraad
   Die gemeente word bestuur deur die kerkraad wat bestaan uit 15 ouderlinge en leraars, meestal die diensleiers van die verskillende diensgroepe. Die kerkraad vergadering 9 keer per jaar. Die voorsitter is Ben de Goede 0824369830
  13. Dankoffers
   Die kerkraad bestuur die begroting volgens die visie van ons gemeente. Ons werk op die beginsel dat ons uit dankbaarheid gee wat die gemeente benodig vir die uitleef van die visie. Dit is lidmate se voorreg om dankoffer te bring na die eredienste. Daarvoor word koeverte vir kontant uitgegee deur die wyksleiers. Internetbetalings kan gemaak word of ‘n debietorder kan gereël word.
   Rekeningbesonderhede is as volg:
   NG Kerk Paarl-Vallei ABSA PAARL
   Takkode internet inbetaling 632005
   Tjekrekening nr 0400580049
   Daar is ook 3 spesiale dankoffers wat gegee word saam met die Paas, Koninkryks- en Kersfees. Sien datums op die kalender. Kobus Potgieter is die diensleier: 0823770522
  14. Ons webwerf: www.paarlvalleigemeente.co.za
  15.